Infinity Capital

Основна дейност

Инвестиции и строителство

Инвестиции в недвижими имоти, строителна дейност, закупуване, обновяване и отдаване под наем на недвижими имоти.

Търговско представителство

Посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия, рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

ЦЕЛИ Основната цел на Дружеството е да мащабира активите си по възможно най-бързия и ефективен път. Следвайки тази цел, Дружеството ще реинвестира печалбата от всеки един проект, в по-голям и по-мащабен такъв или в няколко различни.

ЗА НАС

Инфинити Капитал“ е акционерно дружество, инвестиращо в недвижими имоти, със седалище и адрес на управление в град София.

Дружеството се специализира в стратегически покупки и придобивания на парцели, с добра възвръщаемост, във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България. Основният фокус на Дружеството е изграждането на жилищни сгради на новопридобитите парцели.